දෙවන මතය සොයනවාද? සියයක්?

මම crowdSPRING භාවිතා කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරන විට සෑහෙන ගිනි කුණාටුවක් ඇති විය. නිර්මාණ ප්‍රජාවේ සිටින අය මා එතරම් ගරු කරන අතර, සමූහ ස්ප්‍රින්ග් සහ 99 ඩිසයිනස් වැනි වෙනත් විශේෂිත පද්ධති අගය කිරීම තරමක් කුහක වුවත්, නිර්මාණ ආයතන ද කුලියට ගැනීමට උපදෙස් දෙයි. එය එකක් හෝ වෙනත් එකක් යැයි මම විශ්වාස නොකරමි, මම දෙකම අගය කරමි! මම අංක කිහිපයකට අභියෝග කළා! විශේෂිත ආධාරකරුවන් යම් උපදෙසක් ඉදිරිපත් කිරීමට: ව්‍යාපාර ආරම්භය විශිෂ්ට වන්නේ කෙසේද?