පන්ක් නොවන්න, හන්ක් වී ඔබේ අන්තර්ගතය කැබලි කරන්න

සමාවෙන්න! බලාපොරොත්තුවෙන්, එය ඔබේ අවධානයට ලක් විය. ඔබේ අන්තර්ගතය අවුල් කිරීම පිළිබඳ ඩෑන් සර්රෙල්ලාට විශිෂ්ට තනතුරක් ඇත. මම ඔහුගේ සමහර උපදෙස් පුනරුච්චාරණය කර මගේම දෑතින් විසි කරමි. චන්ක්ලස්: වෙබ් නරඹන්නන්ගේ හැසිරීම සහ ඔවුන් වෙබ් බ්‍රව්සරයක ලිපි සහ පිටු කියවන හා හරවන ආකාරය පිළිබඳ විශාල පර්යේෂණ ප්‍රමාණයක් සිදු කර ඇත. වෙබ් නරඹන්නන් සඳහා පොදු ක්‍රමයක් වන්නේ කියවීමට වඩා කුට්ටි වල දත්ත හෝ සිරස්තල කියවීමයි