නාලිකා විකිණීමේ මනෝරාජික අනාගතය

නාලිකා හවුල්කරුවන් සහ අගය එකතු කළ නැවත විකුණුම්කරුවන් (VARs) යනු ඔවුන් විකුණන අසංඛ්‍යාත නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින්ගෙන් අවධානය සහ සම්පත් ලබා ගැනීමේදී රතු හිස සහිත පිය පුටුවයි (උප්පැන්න අයිතියෙන් තොරව සලකනු ලැබේ). ඔවුන් පුහුණුව ලබා ඇති අන්තිමයා වන අතර ඔවුන්ගේ කෝටා සපුරාලීම සඳහා වගකිව යුතු පළමු තැනැත්තා ඔවුන් වේ. සීමිත අලෙවිකරණ අයවැය සහ යල් පැන ගිය විකුණුම් මෙවලම් සමඟ, නිෂ්පාදන අද්විතීය හා වෙනස් වන්නේ ඇයිද යන්න effectively ලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමට ඔවුහු වෙහෙසෙති. චැනල් විකුණුම් යනු කුමක්ද? ක්රමයක්