බ්ලොග්-ටිපින්: කැටලයිස්, මෘදුකාංග සංවර්ධනය හා භාවිත විශේෂ Exp යින් සඳහා සමාජ ජාලයක්

මම බ්ලොග් අඩවියක් ඉඟි කර ටික කලක් ගතවී ඇති අතර සති කිහිපයකට පෙර කැටලයිස් හි ටොම් හුම්බර්ගර් විසින් මට එය මතක් කර දෙන ලදී. රැකියා වෙනසක් සහ පැති කොන්ත්‍රාත්තුවක් මඟින් සෑම දිනකම මගේ වෙබ් අඩවියේ ගත කළ හැකි කාලය බෙහෙවින් කෙටි විය. ස්තූතියි, එය දැන් හැරෙන්නට පටන් ගෙන තිබේ. පළමුවෙන්ම, පෙර බ්ලොග්-ඉඟියක් පිළිබඳ යම් ප්‍රතිපෝෂණයක් ඇන්ඩ්‍රෝ වෙතින් ලෙන්ඩෝ.රාජ් හි දී මට නැවත ලබා ගැනීමට හැකි විය.