අලෙවිකරණයේ ඩිජිටල් මාධ්‍යයේ කාර්යභාරය

වෙළඳ දැන්වීම් ඩිජිටල් වෙත ගමන් කරන විට, අලෙවිකරුවන් ඔවුන්ගේ අලෙවිකරණ අයවැය ප්‍රශස්ත ලෙස වෙන් කිරීම ගණනය කිරීමට කටයුතු කරයි. එය හුදෙක් ඔවුන්ගේ සියලු ඉලක්ක කරා ළඟාවීම පමණක් නොව, අලෙවිකරණ ආයෝජනය සම්පූර්ණයෙන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එක් එක් මාධ්‍යයේ ප්‍රතිලාභ වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමයි. මෙම තොරතුරු විස්තරයෙන් දැක්වෙන්නේ ප්‍රධාන දත්ත අංග මෙන්ම එය නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අලෙවිකරුවන් භාවිතා කරන ක්‍රියාවලියයි. ඩිජිටල් මාධ්‍ය වේගයෙන් අලෙවිකරුවන්ගේ ප්‍රියතම එකක් බවට පත්වෙමින් තිබේ. 2017 වන විට ඩිජිටල් වෙළඳ දැන්වීම්