විද්‍යුත් තැපෑල: මෘදු තල්ලුව සහ දෘ B තල්ලුව කේත බැලීම සහ අර්ථ දැක්වීම්

ඊමේල් වේගයක් යනු නිශ්චිත ඊමේල් ලිපිනයක් සඳහා ව්‍යාපාරයක් හෝ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවෙකුගේ තැපැල් සේවාදායකයා විසින් විද්‍යුත් තැපෑලක් භාර නොගන්නා අතර පණිවිඩය ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති බවට කේතයක් ආපසු ලබා දීමයි. තල්ලුව මෘදු හෝ තද ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. මෘදු තල්ලුව සාමාන්‍යයෙන් තාවකාලික වන අතර මූලික වශයෙන් එය යවන්නාට නොකඩවා උත්සාහ කිරීමට කැමති කේතයක් වේ. දෘ b තල්ලුව සාමාන්‍යයෙන් ස්ථීර වන අතර ඒවා කේතනය කර ඇත