ප්‍රේක්ෂකයින් එදිරිව ප්‍රජාව: ඔබ වෙනස දන්නවාද?

අපි සිකුරාදා චිකාසෝ නේෂන් හි ඇලිසන් ඇල්ඩ්‍රිජ්-සූර් සමඟ අපූරු සංවාදයක් පැවැත්වූ අතර එයට සවන් දීමට මම ඔබව දිරිමත් කරමි. ඇලිසන් ඩිජිටල් විෂන් ප්‍රදානයේ කොටසක් ලෙස සිත් ඇදගන්නා සුළු ව්‍යාපෘතියක වැඩ කරමින් ප්‍රජා ගොඩනැඟීම සඳහා ස්වදේශික ඇමරිකානු පාඩම් මාලාවක් මාලාවක් ලියමින් සිටී. ඇගේ ලිපි මාලාවේ දෙවන කොටසේ ඇලිසන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට එදිරිව ප්‍රජාවන් ගැන සාකච්ඡා කරයි. මෙය සමස්ත ලිපි මාලාවේ වැදගත්ම අංගයක් ලෙස මට හැඟී ගියේය. මට විශ්වාස නැහැ