ලුසෝ දියත් කිරීම: ලාස් වේගාස් තීරය ධාවනය කරන විදේශීය මෝටර් රථයක් සන්නාමය කරන්න

ලුසෝ දියත් කිරීම යනු ප්‍රධාන නගරවල (දැනට ඩෙන්වර් සහ ලාස් වේගාස්) පාරිභෝගිකයින් තෝරා ගැනීමේ සේවාව සපුරාලන ක්‍රීඩා මෝටර් රථයකි. ඔබේ ඊළඟ රාත්‍රිය සඳහා ලැම්බෝගිනි, ෆෙරාරි, මැක්ලරන්, පෝර්ෂේ, ඇස්ටන් මාටින්, බෙන්ට්ලි, රෝල්ස් රොයිස්, මර්සිඩීස්, කොර්වෙට්, වයිපර්, බී.එම්.ඩබ්ලිව් අයි 8, ෆෝඩ් ජීටී හෝ නිසාන් ජී.ටී.ආර්. ඔබේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ලුසෝ රයිඩයට විවිධ සේවා පිරිනැමීම් තිබේ. අපගේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය එක්සොටික් පිරිනැමීම මඟින් ඔබ පදින්න කැමතිද යන්න තෝරා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙයි