චර්යා ප්‍රචාරණය එදිරිව සන්දර්භීය ප්‍රචාරණය: වෙනස කුමක්ද?

ඩිජිටල් ප්‍රචාරණය සමහර විට වියදම් සඳහා නරක රැප් ලබා ගනී, නමුත් එය නිවැරදිව කළ විට එය ප්‍රබල ප්‍රතිඵල ගෙන දිය හැකි බව ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැක. කාරණය වන්නේ ඩිජිටල් වෙළඳ ප්‍රචාරණය ඕනෑම ආකාරයක කාබනික අලෙවිකරණයකට වඩා පුළුල් ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි, එබැවින් අලෙවිකරුවන් ඒ සඳහා වියදම් කිරීමට එතරම් කැමැත්තක් දක්වයි. ඩිජිටල් දැන්වීම්වල සාර්ථකත්වය, ස්වභාවිකවම, ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සමඟ කෙතරම් හොඳින් පෙළගැසී තිබේද යන්න මත රඳා පවතී.