තියුණු මනස: ආයතනික ඇමරිකාවේ බ්ලොග්කරණය

ඉන්දියානාපොලිස් හි සිටින මගේ ඕනෑම මිතුරෙකුට, මා වෙනුවෙන් කරන ඉදිරිපත් කිරීමකට සහභාගී වන ලෙස ඔබට ආරාධනා කර ඇත තියුණු මනස.

තියුණු මනස

කොහේද: කනිෂ් A ජයග්‍රහණය - සිමන්ස් පුහුණු කාමරය
7435 උතුරු කීස්ටන් මාවත
කවදා ද: 15 මාර්තු 2007 වන බ්‍රහස්පතින්දා
කාලය: 8: 00 - 10: 00 am
පිරිවැය: සාමාජිකයන් - නිදහස්, සාමාජිකයන් නොවන - ඩොලර් 40 යි