සංයුක්තය

සංයුක්ත මෘදුකාංගය

මෙම සති අන්තයේ මම සහ සගයකු සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රශස්තිකරණ මෘදුකාංග සඳහා ආරම්භ කර ඇති කොම්පෙන්ඩියම් මෘදුකාංග සඳහා වන ලාංඡනය සහ ව්‍යාපාර / අවශ්‍යතා සැලැස්මෙහි වැඩ කරමින් සිටිමි. මෙය සිත්ගන්නාසුලු කාලයකි. VC සමාගම් වලින් අපට යම් අවධානයක් ලැබී ඇත, විශිෂ්ට නිෂ්පාදන දැක්මක් ඇත… අපට අවශ්‍ය වන්නේ කාලය පමණි! අප දෙදෙනාම පූර්ණ කාලීනව වැඩ කරන බැවින් එය සිදු කිරීම අභියෝගයකි.

ඊයේ මම සමාගම සඳහා ලාංඡනය සාදන ලදී. ඔබ එයට කැමති යැයි සිතමි!

පරීක්ෂා කරන්න වෙබ් අඩවිය සංයුක්තයේ අර්ථ දැක්වීමක් සඳහා.