වෙස්ලි කොහෙද? කුඩා අයවැයකින් SXSW සාර්ථකත්වය

SXSW මෑතකදී අපට පිටුපසින් සිටින විට, බොහෝ සමාගම් පුවරු කාමරවල වාඩි වී සිටින්නේ, අපට SXSW හි කිසිදු කම්පනයක් නොලැබුනේ ඇයි? බොහෝ අය කල්පනා කරන්නේ ඔවුන් වියදම් කළ විශාල මුදල් හුදෙක් නාස්ති වී ඇත්ද යන්නයි .. තාක්ෂණික සමාගම් සඳහා මක්කම ලෙස එය වෙළඳ නාමයක් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා සුදුසුම ස්ථානයයි, නමුත් බොහෝ සමාගම් මෙම දැවැන්ත තාක්ෂණික රැස්වීමේදී අසමත් වන්නේ ඇයි? SXSW අන්තර් ක්‍රියාකාරී 2016 අන්තර් ක්‍රියාකාරී උළෙල සඳහා සංඛ්‍යාලේඛන: 37,660 (සිට