සෑම කෙනෙකුටම ඔබේ වෙබ් අඩවිය දැකිය නොහැක

විශාල හා කුඩා බොහෝ ව්‍යාපාරවල වෙබ් අඩවි කළමණාකරුවන් සඳහා, මෙම පසුගිය සමය ඔවුන්ගේ අතෘප්තියේ ශීත කාලය විය. දෙසැම්බරයේ සිට, නිව්යෝර්ක් නගරයේ කලාගාර දුසිම් ගණනක් නඩු වලදී නම් කරන ලද අතර ගැලරි තනිවම නොවීය. ව්‍යාපාර, සංස්කෘතික ආයතන, උපදේශක කණ්ඩායම් සහ පොප් සංසිද්ධිය වන බියොන්සේට එරෙහිව නඩු සිය ගණනක් මෑතකදී ගොනු කර ඇති අතර, ඔහුගේ වෙබ් අඩවිය ජනවාරි මාසයේ ගොනු කරන ලද පන්ති ක්‍රියාකාරී නඩුවක නම් කරන ලදී. ඔවුන් පොදුවේ ඇති අවදානම? මෙම වෙබ් අඩවි එසේ නොවීය