ඔබේ පරිවර්තන අනුපාත වැඩි දියුණු කරන පිටවීමේ-අභිප්‍රාය උත්පතන සඳහා උදාහරණ

ඔබ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්නේ නම්, පරිවර්තන අනුපාත වැඩි දියුණු කිරීමේ නව හා වඩා ways ලදායී ක්‍රම හෙළි කිරීම වඩාත් වැදගත් කාර්යයක් බව ඔබ දන්නවා. සමහර විට ඔබ එය මුලින් නොදකින නමුත් පිටවීමේ අභිප්‍රාය සහිත උත්පතන ඔබ සොයන නිශ්චිත විසඳුම විය හැකිය. එය එසේ වන්නේ ඇයි සහ ඔබ ඒවා කල්තියා භාවිතා කළ යුතු ආකාරය තත්පරයකින් ඔබට දැනගත හැකිය. පිටවීමේ අභිප්‍රාය පොප්-අප් යනු කුමක්ද? විවිධ වර්ග තිබේ