වසංගතය අතරතුර ඩිජිටල් පසුම්බි දරුකමට හදා ගැනීමේ නැගීම

ගෝලීය ඩිජිටල් ගෙවීම් වෙළඳපොල ප්‍රමාණය 79.3 දී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2020 සිට 154.1 වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2025 දක්වා අපේක්ෂා කෙරේ. සංයුක්ත වාර්ෂික වර්ධන වේගය (CAGR) 14.2% කි. වෙළඳපල සහ වෙළඳපල නැවත සලකා බැලීමේදී, මෙම අංකය සැක කිරීමට අපට හේතුවක් නැත. කිසියම් දෙයක් නම්, වර්තමාන කිරීටක වෛරස් අර්බුදය අප සැලකිල්ලට ගන්නේ නම්, වර්ධනය හා දරුකමට හදා ගැනීම වේගවත් වනු ඇත. වෛරස් හෝ වෛරස් නැත, සම්බන්ධතා රහිත ගෙවීම් වැඩිවීම දැනටමත් මෙහි විය. ස්මාර්ට්ෆෝන් පසුම්බි බොරු බැවින්