ඉදිරි දැක්ම ව්‍යාපාර සඳහා ඩිජිටල් මාර්ග සිතියමක් නිර්මාණය කිරීම

බෝතල් රොකට්ටුවේ නිෂ්පාදන වර්ධන ඊයම් වන ටිම් ඩන්කන්, සමාගමක් තුළ පොදු ඩිජිටල් දැක්මක් ඇති කිරීමේ වටිනාකම සහ පවතින ඩිජිටල් වෙළඳපල වෙනසට අනුවර්තනය වීමට ව්‍යාපාර වඩාත් වේගවත් වන්නේ කෙසේද යන්න සාකච්ඡා කරයි.