ඔබේ පොඩ්කාස්ට් සත්කාරකත්වය, සමමුහුර්තකරණය, ප්‍රශස්තකරණය සහ ප්‍රවර්ධනය කළ යුතු ස්ථානය

කියවීමේ වේලාව: 9 මිනිත්තු පසුගිය වසරේ ජනප්‍රියත්වය පුපුරා ගිය වසරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, වයස අවුරුදු 21 ට වැඩි ඇමරිකානුවන්ගෙන් 12% ක් පවසා ඇත්තේ තමන් පසුගිය මාසයේ පෝඩ්කාස්ට් එකකට ඇහුම්කන් දුන් බවයි. ඉතින් ඔබ ඔබේම පෝඩ්කාස්ට් එකක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේද? හොඳයි, පළමුව සලකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබේ - ඔබ සත්කාරකත්වය සපයන ස්ථානය