බෙදාගැනීම ප්‍රමාණවත් නොවේ - ඔබට අන්තර්ගත විස්තාරණ උපාය මාර්ගයක් අවශ්‍ය ඇයි

ඔබ එය ගොඩනඟන්නේ නම්, ඔවුන් පැමිණෙන කාලයක් තිබුණි. නමුත් අන්තර්ජාලය අන්තර්ගතය සහ ශබ්දය අධික ලෙස සංතෘප්ත වීමට පෙර ඒ සියල්ල විය. ඔබේ අන්තර්ගතය පෙර තරම් දුරට නොයෑම ගැන ඔබ කලකිරීමට පත්ව සිටී නම්, එය ඔබේ වරදක් නොවේ. දේවල් දැන් වෙනස් වී ඇත. අද, ඔබ ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් සහ ඔබේ ව්‍යාපාරය ගැන ප්‍රමාණවත් සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නම්, ඔබේ අන්තර්ගතය ඉදිරියට තල්ලු කිරීමේ උපාය මාර්ගයක් ඔබ නියත වශයෙන්ම වර්ධනය කළ යුතුය