වළක්වා ගත යුතු රූකි ෆේස්බුක් දැන්වීම් වැරදි 5 ක්.

ෆේස්බුක් දැන්වීම් භාවිතා කිරීම අතිශයින්ම පහසුය - මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාර ගිණුම සැකසීමට සහ බිලියන දෙකක ජනතාවක් වෙත ළඟා විය හැකි දැන්වීම් ධාවනය කිරීමට පටන් ගත හැකිය. සැකසීමට ඉතා පහසු වුවත්, මැනිය හැකි ROI සමඟ ලාභදායී ෆේස්බුක් දැන්වීම් ධාවනය කිරීම ඕනෑම දෙයක් නමුත් පහසුය. ඔබගේ වෛෂයික තේරීම, ප්‍රේක්ෂක ඉලක්ක කිරීම හෝ දැන්වීම් පිටපතෙහි එක් අත්වැරැද්දක් ඔබගේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වීමට හේතු වේ. මෙම ලිපියෙන්,