මාර්ටෙක්හි අනාගතය

අලෙවිකරණ තාක්‍ෂණයේ වර්තමාන හා අනාගතය බොස්ටන්හි පැවති සමාරම්භක මාර්ටෙක් සමුළුවේදී විවාදයට භාජනය විය. එය විකුණා දැමූ සිදුවීමක් වූ අතර එය මාර්ටෙක් ලෝකයේ විවිධ චින්තන නායකයින් එක් කළේය. කර්මාන්තයේ විකාශනය සහ ප්‍රධාන අලෙවිකරණ තාක්‍ෂණ විද්‍යා ologist යාගේ භූමිකාව ලොව පුරා අලෙවිකරණ සංවිධාන තුළ අත්‍යවශ්‍ය කාර්යභාරයක් බවට පත්ව ඇත්තේ කෙසේද යන්න සාකච්ඡා කිරීමට සම්මන්ත්‍රණ සභාපති ස්කොට් බ්‍රින්කර් සමඟ සම්බන්ධ වීමට මට කල්තියාම අවස්ථාව ලැබුණි. අපේ සංවාදයේදී ස්කොට්