අන්තර්ජාල භාවිත සංඛ්‍යාලේඛන 2021: දත්ත කිසිදා නිදා නොගනී 8.0

වැඩි වැඩියෙන් ඩිජිටල්කරණය වූ ලෝකයක, COVID-19 මතුවීම මගින් උග්‍ර වී ඇති අතර, මේ වසර තුළ තාක්‍ෂණය සහ දත්ත අපගේ දෛනික ජීවිතයේ විශාල හා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන නව යුගයක් හඳුන්වා දී ඇත. එහි සිටින ඕනෑම අලෙවිකරුවෙකුට හෝ ව්‍යාපාරයකට, එක් දෙයක් ස්ථිරයි: අපගේ වර්තමාන ඩිජිටල් පරිසරය තුළ දත්ත පරිභෝජනයේ බලපෑම නිසැකවම වැඩි වී ඇත්තේ අප අපගේ වර්තමාන වසංගතයේ ඝනකමේ සිටින බැවිනි. නිරෝධායනය සහ කාර්යාල පුළුල් ලෙස වසා දැමීම අතර,