ඔම්නි-නාලිකා සන්නිවේදනය සඳහා වැඩ කළ හැකි උපායමාර්ග

ඔම්නි-නාලිකා සන්නිවේදනය යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් සහ අලෙවිකරණ කණ්ඩායම්වලට ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පක්ෂපාතිත්වය සහ වටිනාකම වැඩි කිරීම සඳහා එහි ඇති විශේෂිත ලක්ෂණ සහ උපාය මාර්ග.