ගූගල් විසින් පොදු වසම් රූප කොටස් ඡායාරූප මෙන් පෙනේ, එය ගැටළුවක්

2007 දී සුප්‍රසිද්ධ ඡායාරූප ශිල්පී කැරොල් එම්. හයිස්මිත් සිය මුළු ජීවිත කාලයම ලේඛනාගාරය කොංග්‍රස් පුස්තකාලයට පරිත්‍යාග කළේය. වසර ගණනාවකට පසු, හයිස්මිත් විසින් කොටස් ඡායාරූප සමාගමක් වන ගෙටි ඉමේජස් ඇගේ අවසරයකින් තොරව මෙම පොදු වසම් රූප භාවිතා කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තු අය කරන බව සොයා ගන්නා ලදී. ඒ නිසා ඇය ඩොලර් බිලියනයකට නඩුවක් ගොනු කළාය. උසාවි ඇය සමඟ නොසිටියා, නමුත් එය