ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සංවර්ධකයින් විසින් සිදු කරන ලද වඩාත් පොදු වැරදි

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් යනු නවීන දින වෙබ් යෙදුම් සඳහා මුලික භාෂාවයි. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, වෙබ් යෙදුම් තැනීමේදී ජාවාස්ක්‍රිප්ට් මත පදනම් වූ පුස්තකාල සහ රාමු වල සමස්ත සංඛ්‍යාවේ වැඩි වීමක් අපි දුටුවෙමු. මෙය තනි පිටු යෙදුම් සඳහා මෙන්ම සේවාදායක පාර්ශවීය ජාවාස්ක්‍රිප්ට් වේදිකා සඳහාද ක්‍රියා කළේය. ජාවාස්ක්‍රිප්ට් නිසැකවම වෙබ් සංවර්ධන ලෝකයේ සර්වබලධාරී වී ඇත. වෙබ් සංවර්ධකයින් විසින් ප්‍රගුණ කළ යුතු ප්‍රධාන කුසලතාවයක් වන්නේ මේ නිසා ය.