ලෝයල්ටි අලෙවිකරණය මෙහෙයුම් සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාරී වන්නේ ඇයි

ආරම්භයේ සිටම, පක්ෂපාතිත්ව ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් මඟින් ඔබ විසින්ම කළ යුතු ආචාර ධර්ම මූර්තිමත් කර ඇත. පුනරාවර්තන ගමනාගමනය ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරන ව්‍යාපාරික අයිතිකරුවන්, නොමිලේ දිරිගැන්වීම් ලෙස ලබා දීමට තරම් ජනප්‍රිය හා ලාභදායී කුමන නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් දැයි බැලීමට ඔවුන්ගේ විකුණුම් අංකවලට ඉහළින් වත් කරනු ඇත. පසුව, දේශීය මුද්‍රණාලයට පන්ච් කාඩ්පත් මුද්‍රණය කර ගනුදෙනුකරුවන්ට භාර දීමට සූදානම් විය. එය effective ලදායි බව ඔප්පු කර ඇති උපාය මාර්ගයකි