රේ බෙහාරි

රේ බෙහාරි

මට අලෙවිකරණය, උපායමාර්ගය, තාක්‍ෂණය, කතන්දර කීම සහ ජීවිත කාලය පුරාම ඉගෙනීම කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් ඇත. මගේ වෘත්තියේ ලාංඡනය වන්නේ තාක්ෂණයේ මායාව කලින් වැලඳ නොගත් ප්‍රේක්ෂකයින් වෙත ගෙන ඒමයි. වෙළඳ නාම ඩිජිටල් යුගයේ ඔවුන්ගේ කථා පැවසීමෙන් වෙළඳ නාමයන් ජීවත් වන්නේ කෙසේද, වෙනස් වන්නේ හා සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේදැයි මම සොයා ගතිමි. අලෙවිකරණයේ වීපී ලෙස, මගේ විශේෂ ise තාව වන්නේ ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සහ සන්නාම ස්ථානගත කිරීම, සන්නිවේදන වේදිකා, පාරිභෝගික තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සහ ඩිජිටල් හා සමාජීය හරහා පාරිභෝගික ගමන් කිරීම ය.