ඉහළම CTR ජංගම සහ ඩෙස්ක්ටොප් සංදර්ශක දැන්වීම් ප්‍රමාණ මොනවාද?

අලෙවිකරුවෙකු සඳහා, ගෙවන දැන්වීම් සෑම විටම පාරිභෝගික අත්පත් කර ගැනීමේ විශ්වාසදායක ප්‍රභවයකි. සමාගම් ගෙවුම් වෙළඳ දැන්වීම් භාවිතා කරන ආකාරය වෙනස් විය හැකි අතර - සමහර ඒවා නැවත සකස් කිරීම සඳහා දැන්වීම් භාවිතා කරයි, සමහරක් වෙළඳනාම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා සහ සමහරක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහාම - අප සෑම කෙනෙකුම යම් ආකාරයකින් එයට සම්බන්ධ විය යුතුය. තවද, බැනර් අන්ධභාවය / දැන්වීම් අන්ධභාවය නිසා, ප්‍රදර්ශන දැන්වීම් භාවිතා කරන්නන්ගේ අවධානය ග්‍රහණය කර ගැනීම පහසු නැත.