බුද්ධිමය දේපළ ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව අලෙවිකරුවන් දැනගත යුතු දේ

අලෙවිකරණය සහ අනෙකුත් සියලුම ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් තාක්‍ෂණය මත වැඩි වැඩියෙන් රඳා පවතින හෙයින් බුද්ධිමය දේපළ ආරක්ෂා කිරීම සාර්ථක සමාගම් සඳහා ප්‍රමුඛතාවයක් බවට පත්ව ඇත. බුද්ධිමය දේපල නීතියේ මූලික කරුණු සෑම අලෙවිකරණ කණ්ඩායමක්ම තේරුම් ගත යුත්තේ එබැවිනි. බුද්ධිමය දේපළ යනු කුමක්ද? ඇමරිකානු නීති පද්ධතිය දේපල අයිතිකරුවන්ට යම් යම් අයිතිවාසිකම් සහ ආරක්ෂාවන් සපයයි. මෙම අයිතිවාසිකම් සහ ආරක්ෂණ වෙළඳ ගිවිසුම් හරහා පවා අපගේ දේශ සීමාවෙන් ඔබ්බට විහිදේ. බුද්ධිමය දේපල මනසෙහි ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් විය හැකිය