බැලූන්, බබල් ගම් සහ මාර්ටෙක්: අයත් නොවන්නේ කුමක්ද?

බැලූන් සහ බුබුලු ගම් මෙන් නොව, මාටෙක් කැඩී බිඳී යන ස්ථානයක් දක්වා විහිදෙන විට පුපුරා නොයනු ඇත. ඒ වෙනුවට, මාර්ටෙක් කර්මාන්තය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සිදු වූවා සේම, වෙනස්වීම් හා නව්‍යකරණයන් වෙත මාරුවීම හා දිගු කිරීම හා වෙනස් කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත. කර්මාන්තයේ වර්තමාන වර්ධනය තිරසාර නොවන බව පෙනෙන්නට තිබේ. විසඳුම් 3,800 කට වඩා වැඩි දුරක් ඇති මාර්ටෙක් කර්මාන්තය එහි උච්චතම ස්ථානයට පැමිණ ඇත්දැයි බොහෝ දෙනෙක් විමසා ඇත. අපගේ සරල පිළිතුර: නැත, එය එසේ නොවේ. නවෝත්පාදනය නොවේ