ඩී.එස්.පී. සඳහා විශාල දත්ත විශ්ලේෂණ තීරණාත්මක වී ඇති අයුරු

විශාල දත්ත විශ්ලේෂණ දැන් effective ලදායී අලෙවිකරණ යෝජනා ක්‍රම සහ ඇඩ්ටෙක් සඳහා මූලික ගලක් වී ඇත. විශාල දත්ත විශ්ලේෂණවල effectiveness ලදායීතාවය පිළිබඳ අදහස උපස්ථ කිරීම සඳහා සංඛ්‍යාලේඛන සමඟ, එය ඔබේ සමාගම තුළ යෝජනා කිරීම පහසු තණතීරුවක් වන අතර, එය නිර්දේශ කළ තැනැත්තා වීම සඳහා ඔබ හොඳ පෙනුමක් ලබා දෙනු ඇත. විශාල දත්ත විශ්ලේෂණ මගින් දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් පරීක්ෂා කරයි (නමට අනුව) සහ එම දත්ත භාවිතා කිරීමට විභාගකරුවන්ට ඉඩ දෙයි