දායකත්ව වීඩියෝ සේවාවක් දියත් කිරීමේ අවසාන මාර්ගෝපදේශය

දායකත්ව වීඩියෝ ඉල්ලුම (SVOD) මේ මොහොතේ පුපුරා යාමට හොඳ හේතුවක් තිබේ: එය මිනිසුන්ට අවශ්‍ය දෙයයි. අද දින වැඩි පාරිභෝගිකයින් නිතිපතා බැලීමට වඩා වෙනස්ව වීඩියෝ අන්තර්ගතයන් තෝරාගෙන ඉල්ලුම මත නැරඹිය හැකිය. සංඛ්‍යාලේඛන පෙන්වන්නේ SVOD වේගය අඩු නොවන බවයි. විශ්ලේෂකයින් අනාවැකි පළ කරන්නේ 232 වන විට එහි වර්ධනය එක්සත් ජනපදයේ මිලියන 2020 ක ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් කරා ළඟා වනු ඇති බවයි. 411 වන විට ගෝලීය ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව මිලියන 2022 දක්වා පුපුරා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ