විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණය සඳහා තැපැල් ලැයිස්තුවක් තැනීම

අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ළඟා වීමට වඩාත් effective ලදායී ක්‍රමයක් ඊමේල් අලෙවිකරණය විය හැකි බවට සැකයක් නැත. එහි සාමාන්‍ය ආයෝජන ප්‍රතිශතය සියයට 3800 කි. මෙම අලෙවිකරණ ක්‍රමයට එහි අභියෝග ඇති බවට සැකයක් නැත. පරිවර්තනය කිරීමට අවස්ථාවක් ඇති ග්‍රාහකයින් පළමුව ව්‍යාපාර ආකර්ෂණය කර ගත යුතුය. එවිට, එම ග්‍රාහක ලැයිස්තු ඛණ්ඩනය කිරීමේ හා සංවිධානය කිරීමේ කාර්යය ඇත. අවසාන වශයෙන්, එම උත්සාහයන් වටිනවා නම්, විද්‍යුත් තැපැල් ව්‍යාපාර සැලසුම් කළ යුතුය