ඊ-වාණිජ්‍යය ආරම්භ කිරීම සඳහා ණය එකතු කිරීම: නියත මාර්ගෝපදේශය

අයකිරීම්, නොගෙවූ බිල්පත්, ආපසු හැරවීම් හෝ ආපසු නොපැමිණෙන නිෂ්පාදන නිසා ගනුදෙනු පදනම් කරගත් පාඩු බොහෝ ව්‍යාපාර සඳහා ජීවිතයේ සත්‍යයකි. තම ව්‍යාපාර ආකෘතියේ කොටසක් ලෙස පාඩු වලින් විශාල ප්‍රතිශතයක් භාර ගත යුතු ණය දෙන ව්‍යාපාර මෙන් නොව, බොහෝ ආරම්භකයින් ගනුදෙනු පාඩු සලකන්නේ වැඩි අවධානයක් අවශ්‍ය නොවන කරදරයක් ලෙස ය. පරික්‍ෂා නොකළ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ හැසිරීම නිසා මෙය පාඩු ඉහළ යාමට හේතු විය හැකි අතර, පාඩු පිළිබඳ පසුබෑමක් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකිය