සමාජ මාධ්‍ය තනතුරු නිසි ලෙස උපලේඛනගත කිරීම සඳහා හොඳම පිළිවෙත්

ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය පෝස්ට් උපලේඛනගත කිරීම ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ උපායමාර්ගයේ වැදගත් අංගයක් විය යුතු අතර, එයින් බොහෝ වාසි ඇති බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. දිනකට කිහිප වතාවක් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා කිහිපයක පළ කිරීම ගැන සිතීමට අමතරව, ඔබ ස්ථාවර කාලසටහනක් පවත්වා ගෙන යනු ඇත, කාල සංවේදී අන්තර්ගතයන් සැලසුම් කරයි, සහ ඔබට කලින් සැලසුම් කළ හැකි බැවින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න බෙදාගැනීමේ අනුපාතයක් ඇත. සෑම දිනකම සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල සිටීම වෙනුවට උපලේඛනගත කිරීම