නික් කැසාරස්

නික් කැසාරස්

නික් කැසාරස් නිෂ්පාදන ප්‍රධානියා වේ PolyientX - පාරිභෝගිකයින්ට, ප්‍රජාවන්ට සහ රසිකයින්ට ත්‍යාග ලබා දීමට Web3 මාර්ගය. LinkedIn සහ Twitter හි Nick සමඟ සම්බන්ධ වන්න.