අන්තර්ගත ප්‍රවණතා 10 දැන්වීම්කරුවන්ට නොසලකා හැරිය නොහැක

MGID හි, අපි දැන්වීම් දහස් ගණනක් දකින අතර සෑම මසකම තවත් මිලියන ගණනක් සේවය කරමු. අප සේවය කරන සෑම දැන්වීමකම ක්‍රියාකාරිත්වය අපි නිරීක්ෂණය කරන අතර පණිවිඩ ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම සඳහා දැන්වීම්කරුවන් සහ ප්‍රකාශකයන් සමඟ වැඩ කරන්නෙමු. ඔව්, අප ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ පමණක් බෙදාගන්නා රහස් තිබේ. එහෙත්, දේශීය කාර්ය සාධන වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන සෑම කෙනෙකු සමඟම බෙදා ගැනීමට අපට අවශ්‍ය විශාල පින්තූර ප්‍රවණතා ද ඇත. මෙන්න ප්‍රධාන ප්‍රවණතා 10 ක්