ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සමීක්ෂණ සහභාගීත්වය වැඩි කරන හොඳම පිළිවෙත් 6

පාරිභෝගික සමීක්ෂණ මඟින් ඔබේ සේවාදායකයින් කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ අදහසක් ලබා දිය හැකිය. මෙය ඔබේ වෙළඳ නාම ප්‍රතිරූපය අනුවර්තනය වීමට සහ සකස් කිරීමට ඔබට උදව් කළ හැකි අතර, ඔවුන්ගේ අනාගත අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා පිළිබඳව අනාවැකි කීමටද එය ඔබට සහාය වනු ඇත. ඔබට හැකි සෑම විටම සමීක්ෂණ පැවැත්වීම ප්‍රවණතා සහ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මනාපයන් සම්බන්ධයෙන් වක්‍රයට වඩා ඉදිරියෙන් සිටීමට හොඳ ක්‍රමයකි. සමීක්ෂණ මගින් ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ නැංවිය හැකි අතර අවසානයේ එය පක්ෂපාතීත්වය පෙන්නුම් කරයි