ඔබේ Amazon අලෙවිය ඉහළ නැංවීමට ඔබට අද ගත හැකි පියවර පහක්

මෑත සාප්පු සවාරි නිසැකවම අසාමාන්ය විය. ඓතිහාසික වසංගතයක් අතරතුර, සාප්පු සවාරි යන්නන් විශාල වශයෙන් ගඩොල් සහ බදාම වෙළඳසැල් අතහැර දැමූ අතර, කළු සිකුරාදා ගමනාගමනය වසරින් වසර 50% කට වඩා අඩු විය. ඊට වෙනස්ව, විශේෂයෙන්ම Amazon සඳහා අන්තර්ජාල අලෙවිය ඉහළ ගියේය. 2020 දී, ඔන්ලයින් යෝධයා වාර්තා කළේ එහි වේදිකාවේ ස්වාධීන විකුණුම්කරුවන් කළු සිකුරාදා සහ සයිබර් සඳුදා දින ඩොලර් මිලියන 4.8 ක වෙළඳ භාණ්ඩ ගෙන ගොස් ඇති බවයි - එය පෙර වසරට වඩා 60% කින් වැඩි විය. එක්සත් ජනපදයේ ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත්වන විට පවා