මාකෝම් තක්සේරු කිරීම: උසස් පෙළ පරීක්ෂණ සඳහා විකල්පයක්

එබැවින් අපට නිතරම දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ මාකෝම් (අලෙවිකරණ සන්නිවේදනයන්) වාහනයක් ලෙස සහ තනි ව්‍යාපාරයක් සඳහා ක්‍රියා කරන ආකාරයයි. මාකෝම් තක්සේරු කිරීමේදී සරල උසස් පෙළ පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සාමාන්‍ය දෙයකි. මෙය අහඹු නියැදියක් මඟින් ප්‍රචාරක ප්‍රතිකාර සඳහා සෛල දෙකක් ජනනය කරන තාක්‍ෂණයකි. එක් සෛලයකට පරීක්ෂණය ලැබෙන අතර අනෙක් සෛලය එසේ නොවේ. එවිට ප්‍රතිචාර අනුපාතය හෝ ශුද්ධ ආදායම සෛල දෙක අතර සැසඳේ. පරීක්ෂණ සෛලය පාලක කෝෂය අභිබවා ගියහොත්