අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණ වේදිකාවල ආයෝඡනයේ ප්‍රතිලාභ (ආර්ඕඅයි)

ලබන වසරේ අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණයට වයස අවුරුදු 30 යි! ඔව්, ඔබ එය හරියට කියෙව්වා. දැන් සෑම තැනම තිබෙන තාක්‍ෂණය තවමත් කුරුලෑ ඇති කිරීමට තරම් තරුණ බව පෙනේ, යථාර්ථය නම් අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීය වේදිකාව (එම්ඒපී) දැන් විවාහක, බලු පැටියෙකු සිටින අතර ඉක්මනින් පවුලක් ආරම්භ කිරීමට ඉඩ තිබීමයි. ඩිමාන්ඩ් ස්ප්‍රිං හි නවතම පර්යේෂණ වාර්තාවේ අපි අද ස්වයංක්‍රීය කිරීමේ අලෙවිකරණ තාක්‍ෂණයේ තත්ත්‍වය ගවේෂණය කළෙමු. සංවිධාන වලින් හරි අඩක් පමණ තවමත් අරගල කරමින් සිටින බව අපි සොයා ගත්තෙමු