ඔබේ මාර්ටෙක් තොගයට වඩා කණ්ඩායම් සන්නිවේදනය වැදගත් වන්නේ ඇයි

දත්තවල ගුණාත්මකභාවය සහ සන්නිවේදන ව්‍යුහයන් පිළිබඳ සිමෝ අහවාගේ පරස්පර දෘෂ්ටිකෝණය Go Analytics හි මුළු විවේකාගාරයම නැවුම් කළේය! සමුළුව. සීඅයිඑස් කලාපයේ මාර්ටෙක් නායක ඕවොක්ස් ඔවුන්ගේ දැනුම හා අදහස් බෙදාහදා ගැනීම සඳහා විශේෂ experts යින් දහස් ගණනක් මෙම රැස්වීමට පිළිගත්තේය. OWOX BI කණ්ඩායම සිමෝ අහවා විසින් යෝජනා කරන ලද සංකල්පය ගැන සිතා බැලීමට කැමතියි, එය ඔබේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාවක් ඇත. සංවිධානයේ දත්තවල ගුණාත්මකභාවය හා ගුණාත්මකභාවය