පාරිභෝගික අත්දැකීම් කෙරෙහි සමාජ මාධ්‍යවල සලකුණු කළ බලපෑම

ව්‍යාපාර මුලින්ම සමාජ මාධ්‍ය ලෝකයට පිවිසි විට, එය ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවිකරණය සහ විකුණුම් වැඩි කිරීමට වේදිකාවක් ලෙස භාවිතා කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, සමාජ මාධ්‍ය සබැඳි ප්‍රජාවේ ප්‍රිය මාධ්‍යයට මාරුවී ඇත - ඔවුන් අගය කරන වෙළඳ නාම සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ස්ථානයක් වන අතර වඩා වැදගත් වන්නේ ඔවුන්ට ගැටළු ඇති විට උපකාර පැතීමයි. වෙන කවරදාටත් වඩා වැඩි පාරිභෝගිකයින් සමාජ මාධ්‍ය හරහා වෙළඳ නාම සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ, සහ ඔබේ