3 දී ඔබේ අයවැයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට කාබනික අලෙවිකරණය ඔබට උපකාර කළ හැකි ක්‍රම 2022ක්

අලෙවිකරණ අයවැය 6 දී 2021% සිට 11 දී සමාගම් ආදායමෙන් 2020% ක වාර්තාගත අඩු අගයක් දක්වා පහත වැටුණි. Gartner, වාර්ෂික CMO වියදම් සමීක්ෂණය 2021 වෙන කවරදාටත් වඩා ඉහළ අපේක්ෂාවන් සමඟ, අලෙවිකරුවන්ට වියදම් ප්‍රශස්ත කිරීමට සහ දිගු කිරීමට කාලයයි. ඩොලර්. සමාගම් අලෙවිකරණය සඳහා අඩු සම්පත් වෙන් කරන නමුත් තවමත් ROI මත ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ඉල්ලා සිටින බැවින් - දැන්වීම් වියදම් හා සසඳන විට කාබනික අලෙවිකරණ වියදම් ඉහළ යාම පුදුමයක් නොවේ.