ට්විටර් පැතිකඩක ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර දායකත්‍වය විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරුවන්ට සහ ග්‍රාහකයින්ට ජයග්‍රහණයකි

ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර මඟින් නිර්‍මාණකයින්ට තම ප්‍රේක්‍ෂකයින් සමඟ communicationජු සන්නිවේදන මාර්ගයක් ලබා දෙන බව රහසක් නොවන අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ ප්‍රජාව හෝ නිෂ්පාදනය ගැන ඇදහිය නොහැකි දැනුවත් කිරීමක් හා ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, නිවැරදි විද්‍යුත් තැපැල් ලැයිස්තුවක් තැනීම සඳහා එවන්නාට සහ ලබන්නාට බොහෝ කාලයක් හා ශ්‍රමයක් ගත විය හැකිය. යවන්නන් සඳහා, සම්බන්ධ වීමට පරිශීලකයින්ගේ අවසරය ලබා ගැනීම, තනි හෝ ද්විත්ව තෝරා ගැනීමේ ප්‍රවේශයන් හරහා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් වලංගු කිරීම සහ ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලැයිස්තුව යාවත්කාලීනව තබා ගැනීම වැනි හොඳම භාවිතයන්