සමාජ වාණිජ්‍යය සමඟ ගැටලු හතක්

සමාජ වාණිජ්‍යය විශාල ප්‍රහේලිකාවක් වී ඇත, නමුත් බොහෝ සාප්පු හිමියන් සහ බොහෝ විකුණුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ මිලදී ගැනීම් සහ විකිණීම සමඟ “සමාජයට යාම” වළක්වයි. ඇයි මේ? ගඩොල් හා මෝටාර් සිල්ලර වෙළඳාම සමඟ ඊ-වාණිජ්‍යය බරපතල ලෙස තරඟ කිරීමට වසර ගණනාවක් ගත විය. සමාජ වාණිජ්‍යය යනු නොමේරූ පරිසර පද්ධතියක් සහ සංකල්පයක් වන අතර, එය ඊ-වාණිජ්‍යය බවට පත්ව ඇති හොඳින් තෙල් සහිත ගනුදෙනු කරන විශ්වයට අභියෝග කිරීමට කාලය ගතවනු ඇත. ප්‍රශ්න