තනි පුද්ගල අලෙවිකරණයේ බලය

නයික් සිය Just Do It ව්‍යාපාරය හඳුන්වා දුන් අවස්ථාව මතකද? මෙම සරල සටන් පා .යෙන් දැවැන්ත වෙළඳනාම පිළිබඳ දැනුවත්භාවය සහ පරිමාණය ලබා ගැනීමට නයික් සමත් විය. බිල්බෝඩ්, ටීවී, රේඩියෝ, මුද්‍රණය… 'යන්තම් කරන්න' සහ නයික් ස්වෝෂ් සෑම තැනකම විය. උද් campaign ෝෂනයේ සාර්ථකත්වය බොහෝ දුරට තීරණය වූයේ නයික් හට එම පණිවිඩය බැලීමට හා ඇසීමට කොපමණ පිරිසකට හැකි ද යන්න මත ය. මෙම විශේෂිත ප්‍රවේශය බොහෝ විශාල වෙළඳ නාමයන් විසින් මහා අලෙවිකරණ හෝ 'ප්‍රචාරක යුගය' තුළ භාවිතා කරන ලදී