කටාර්සිනා බනාසික්

කටාර්සිනා බනාසික්

අලෙවිකරණ කළමනාකරු එම්පොරික්ස්, ව්‍යාපාර තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය ක්‍රියාකාරී කරවන B2B සංයුක්ත කළ හැකි වාණිජ වේදිකාව. නව මෘදුකාංග තාක්ෂණ ප්‍රවණතා ගැන උනන්දුයි.