ගැනුම්කරුගේ අභිප්‍රාය දත්ත භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න 2019 දී ඔබේ අලෙවිකරණ උපායමාර්ගය උත්තේජනය කළ හැකිය

2019 වන විට තවත් සමාගම් තම විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ මුල පිරීම් සඳහා අභිප්‍රාය දත්ත භාවිතා නොකිරීම ඇදහිය නොහැකි බව පෙනේ. හැකි තරම් හොඳ මග පෙන්වීම සඳහා මෙතරම් ගැඹුරට හාරා ඇති නිසා ඔබ සහ ඔබේ සමාගම තීරණය කළ වාසියක් ලබා ගනී. අද, අපි අභිප්‍රාය දත්තවල අංශ ගණනාවක් සහ අනාගත විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග සඳහා කළ හැකි දේ දෙස බැලීමට කැමැත්තෙමු. අපි ඒ සියල්ල පරීක්ෂා කර බලමු