වෙනස්වන නිවාඩු සමයක් සඳහා බහු චැනල් ඊ-වාණිජ්‍ය උපායමාර්ග

විශාල සිල්ලර වෙළෙන්දෝ කළු සිකුරාදා සහ සයිබර් සඳුදා ගනුදෙනු නොවැම්බර් මාසය පුරාම ප්‍රචාරය කර ඇති හෙයින් කළු සිකුරාදා සහ සයිබර් සඳුදා එක් වරක වර්‍ග දිනයක් ලෙස අදහස වෙනස් වී තිබේ. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, දැනටමත් ජනාකීර්ණ එන ලිපි පෙට්ටියක් තුළට එක්-දින, තනි දින ගනුදෙනුවක් පැටවීම ගැන අඩු වී ඇති අතර, මුළු නිවාඩු කාලය පුරාම ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ දීර් term කාලීන උපාය මාර්ගයක් හා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනඟා ගැනීම, නිවැරදි ඊ-වාණිජ්‍ය අවස්ථාවන් මතු කර ගැනීම. නියම වේලාවන්