නිවාඩු කාලය තුළ ඔබේ අලෙවිකරණය සකස් කර ගැනීමට උපකාරී වන මෙවලම්

නත්තල් සාප්පු සවාරි යනු සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට සහ අලෙවිකරුවන්ට වසරේ වැදගත්ම අවස්ථාව වන අතර ඔබේ අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරවලට එම වැදගත්කම පිළිබිඹු විය යුතුය. Campaign ලදායී ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමෙන් ඔබේ වෙළඳ නාමය වසරේ වඩාත්ම ලාභදායී කාලය තුළ ලැබිය යුතු අවධානය සහතික කරනු ඇත. වර්තමාන ලෝකයේ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ළඟා වීමට උත්සාහ කරන විට වෙඩික්කරුගේ ප්‍රවේශය තවදුරටත් එය අඩු නොකරනු ඇත. වෙළඳ නාමයන් පුද්ගලයා හමුවීම සඳහා ඔවුන්ගේ අලෙවිකරණ උත්සාහයන් රිසිකරණය කළ යුතුය